Gestió d’un petit comerç

71,00 

Adquirir coneixements per a implantar un petit comerç, resoldre problemes i prendre decisions d’acord amb la legislació vigent.

 

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Adquirir coneixements per a implantar un petit comerç, resoldre problemes i prendre decisions d’acord amb la legislació vigent.

Temari

1. L’EMPRESA

1.1. El concepte d’empresa
1.2. Els elements de l’empresa
1.3. Les funcions bàsiques de l’empresa
1.4. L’empresari
1.5. Classificació de les empreses
1.6. La relació de l’empresa amb l’entorn

2. LA FORMA JURÍDICA DE L’EMPRESA

2.1. El concepte de personalitat física i jurídica d’una empresa
2.2. L’empresa individual
2.3. La comunitat de béns
2.4. La societat civil
2.5. La societat de responsabilitat limitada
2.6. La societat anònima
2.7. Altres formes jurídiques
2.7.1. Societat limitada nova empresa
2.7.2. Societat col·lectiva
2.7.3. Societats laborals
2.7.4. Societats cooperatives
2.7.5. Societats professionals
2.8. Elecció de la forma jurídica
2.9. Tràmits per a la creació d’una empresa
2.9.1. Tràmits de constitució
2.9.2. Tràmits fiscals
2.9.3. Tràmits laborals

3. LA INICIATIVA EMPRENEDORA I EL PLA D’EMPRESA

3.1. Iniciativa, creativitat i innovació
3.1.1. Iniciativa
3.1.2. Creativitat
3.1.3. Innovació
3.2. L’emprenedor
3.2.1. Qualitats de la persona emprenedora
3.3. La cultura emprenedora
3.3.1. Principis per al desenvolupament de la cultura emprenedora
3.4. La idea de negoci
3.4.1. Fonts on es poden originar idees
3.5. El pla d’empresa
3.5.1. Objectius del pla
3.5.2. Fases per a l’elaboració del pla
3.6. Elaboració del pla d’empresa
3.6.1. Introducció
3.6.2. Promotors del pla
3.6.3. Descripció dels productes/serveis
3.6.4. Pla de producció
3.6.5. Anàlisi del mercat
3.6.6. El pla de màrqueting
3.6.7. Organització i recursos humans
3.6.8. Pla d’inversions
3.6.9. Previsió del compte de resultats
3.6.10. Finançament del pla
3.6.11. Valoració del risc

4. CREACIÓ D’UN PETIT COMERÇ

4.1. Anàlisi de l’entorn
4.2. Anàlisi del mercat i l’entorn comercial
4.2.1. Anàlisi del mercat
4.2.2. Identificació i quantificació del mercat
4.2.3. La quota de mercat
4.2.4. Anàlisi dels clients
4.2.5. Anàlisi de la competència
4.3. La recerca de mercats
4.4. Fonts d’informació
4.5. Fases d’una recerca de mercats
4.6. El qüestionari
4.7. Anàlisi DAFO
4.8. Ubicació de l’establiment comercial
4.8.1. Àrea comercial
4.8.2. Estudi de la ubicació

5. EL PLA D’INVERSIONS DE L’ESTABLIMENT COMERCIAL

5.1. Estructura econòmica i financera
5.2. Fonts de finançament
5.3. Finançament a curt termini
5.3.1. Crèdits comercials i ajornaments de pagament
5.3.2. Pòlisses de crèdit
5.3.3. Negociació d’efectes comercials
5.3.4. Factoring
5.4. Finançament a llarg termini
5.4.1. Préstecs
5.4.2. Lísing
5.4.3. Rènting
5.4.4. Altres fonts de finançament
5.4.5. Subvencions oficials i ajudes per a la constitució de l’empresa
5.5. Determinació de les necessitats d’inversió per a l’obertura del comerç
5.5.1. Pla d’inversions bàsic
5.5.2. Pla de finançament
5.6. El contracte d’assegurança
5.7. Formes d’adquisició del local comercial

6. LA GESTIÓ ECONÒMICA I LA TRESORERIA EN EL PETIT COMERÇ

6.1. Previsió de demanda
6.1.1. Tècniques de previsió de demanda
6.1.2. Mitjana mòbil
6.2. Previsió d’ingressos i despeses
6.2.1. Ingressos
6.2.2. Despeses
6.3. Elaboració de pressupostos
6.3.1. Pressupost de tresoreria
6.4. Càlcul del preu de venda
6.4.1. Basats en el cost
6.4.2. Basat en el valor del mercat
6.4.3. Basats en el nivell de competència
6.5. Càlcul del punt mort
6.6. Avaluació d’inversions i càlcul de la rendibilitat
6.6.1. Valor actual net o VAN
6.6.2. Termini de retorn (o +pay-back en anglès)
6.7. Període mitjà de maduració
6.7.1. Període mitjà d’emmagatzematge
6.7.2. Període mitjà de cobrament
6.7.3. Període mitjà de pagament
6.8. Anàlisi economicofinancera de l’establiment comercial
6.8.1. Ràtios financers
6.8.2. Ràtios econòmics

7. OBLIGACIONS FISCALS EN L’ESTABLIMENT COMERCIAL

7.1. El sistema tributari espanyol
7.2. Tributs i els seus elements característics
7.2.1. Impostos 7.2.2. Taxes
7.2.3. Contribucions especials
7.3. Obligacions fiscals del petit comerç
7.4. Declaració censal
7.5. L’Impost sobre Activitats Econòmiques
7.6. Impost sobre el Valor Afegit
7.6.1. La base imposable
7.6.2. Tipus impositius i quota IVA
7.6.3. Declaració-liquidació de l’IVA
7.7. Obligacions formals
7.7.1. Registre de factures expedides
7.7.2. Registre de factures rebudes
7.7.3. Registre de béns d’inversió
7.8. Règims especials de tributació
7.8.1. El règim simplificat
7.8.2. El Règim del Recàrrec d’Equivalència
7.8.3. Característiques
7.9. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
7.9.1. Modalitats de tributació en activitats empresarials i professionals
7.9.2. Retencions i pagaments a compte de l’IRPF
7.10. L’Impost de Societats

8. DOCUMENTS DE COMPRAVENDA I DE COBRAMENT I PAGAMENT

8.1. La factura
8.1.1. Requisits i dades de la factura
8.2. La factura simplificada
8.3. La factura electrònica
8.4. Modalitats de pagament
8.4.1. Mitjans de pagament comptat
8.4.2. Mitjans de pagament ajornat
8.4.3. Altres mitjans de pagament
8.5. Gestió de cobrament i negociació d’efectes

9. LA COMPTABILITAT EN L’ESTABLIMENT COMERCIAL

9.1. La comptabilitat en l’empresa
9.2. El patrimoni de l’empresa
9.3. Els comptes
9.3.1. El deure i l’haver
9.3.2. Tipus de comptes
9.3.3. Els comptes anuals 9.4. El balanç
9.5. El compte de pèrdues i guanys
9.6. Els llibres comptables i de registre
9.7. El llibre diari 9.8. El llibre major
9.9. El llibre d’inventaris i comptes anuals 9.10. El cicle comptable
9.11. Concepte d’inversió, despesa, pagament, ingrés i cobrament
9.12. El Pla General de Comptabilitat per a les pymes

10. LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

10.1. La Seguretat Social
10.1.1. Règims de la Seguretat Social
10.2. Inscripció, afiliació altes i baixes a la Seguretat Social
10.3. La cotització a la Seguretat Social
10.3.1. Elements bàsics de cotització
10.3.2. Els butlletins de cotització a la Seg. Social
10.4. El contracte de treball
10.5. La retribució dels treballadors
10.5.1. La nòmina
10.6. Règim de cotització dels treballadors autonoms

11. LA QUALITAT DEL SERVEI AL CLIENT

11.1. El consumidor
11.2. Característiques del servei de qualitat
11.3. Les normes de qualitat del servei
11.4. Els serveis addicionals a la venda
11.5. Els instruments per a mesurar la qualitat i el grau de satisfacció del client
11.6. El pla de gestió d’incidències
11.7. El pla de qualitat en el petit comerç

Característiques

Accés a la plataforma online: 3 mesos des de l’activació de la llicència

Hores del curs: 80h

Titulació: Certificat d’aprofitament

Idioma natural: Castellà.

 

×

La formació a la mà del teu futur!

× Hola! En què podem ajudar-te?