Comptabilitat assoc. i fundacions

51,00 

Curs dissenyat per associacions i fundacions per adquirir els coneixements sobre la normativa comptable.

 

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Curs dissenyat per associacions i fundacions per adquirir els coneixements necessaris per a conèixer la normativa comptable aplicable a
una fundació i/o associació, així com per a elaborar els estats comptables als quals
els obliga la normativa que les regula.

Temari

1. LES OBLIGACIONS COMPTABLES D’ASSOCIACIONS I FUNDACIONS. ELS PLANS
COMPTABLES PER A ESFL. EL MARC CONCEPTUAL.

1.1. Les obligacions comptables de fundacions i associacions. Els nous plans comptables.
1.1.1 Les obligacions comptables de les fundacions.
1.1.2. Les obligacions comptables de les associacions.
1.1.3. La reforma comptable a Espanya: incidència sobre fundacions i associacions.
1.1.4. El nou PGC adaptat a ESFL 2011.
1.1.5. Els comptes consolidats i xarxes d’entitats no lucratives.
1.1.6. L’auditoria en les fundacions.
1.1.7. Les fundacions del sector públic estatal
1.1.8. Requisits comptables per a acollir-se al règim fiscal
1.2. El Marc Conceptual Comptable
1.2.1. Contingut del marc conceptual comptable
1.2.2. Comptes anuals. Imatge fidel.
1.2.3. Requisits de la informació a incloure en els comptes anuals
1.2.4. Principis comptables
1.2.5. Elements dels comptes anuals
1.2.6. Reconeixement dels elements en els comptes anuals
1.2.7. Criteris de valoració

2. NORMATIVA COMPTABLE APLICABLE A L’IMMOBILITZAT NO FINANCER.
2.1. Immobilitzats materials. Aplicació de la norma general.
2.2. Immobilitzat no generats de fluxos d’efectiu
2.3. Aportació d’immobilitzat a la dotació fundacional
2.4. Immobilitzats cedits sense contraprestació
2.5. Béns del Patrimoni Històric
2.6. Immobilitzat intangible. Drets d’ús.
2.7. Les despeses de R+D.
2.8. Altres immobilitzats intangibles

3. NORMATIVA COMPTABLE APLICABLE A L’IMMOBILITZAT FINANCER I EXISTÈNCIES.
3.1. Actius financers
3.2. Actius corrents: existències

4. EL PATRIMONI NET: DOTACIÓ I SUBVENCIONS.
4.1. Dotació fundacional
4.1.1. Regulació legal
4.1.2. Tractament comptable
4.2. Subvencions, donacions i llegats
4.2.1. Conceptes previs
4.2.2. Classificació
4.2.3. Reconeixement, valoració i imputació a resultats
4.2.4. Subvencions i donacions atorgades per socis o propietaris
4.2.5. Aspectes específics de les fundacions
4.3. Repartiments d’excedents: sanejament de resultats negatius.

5. INGRESSOS, DESPESES, CRÈDITS I DÈBITS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA DE LES ASSOCIACIONS
I FUNDACIONS.
5.1. Despeses i ingressos propis de les ESFL
5.1.1. Activitats econòmiques, pròpies i mercantils
5.1.2. Criteris de reconeixement i imputació temporal de les despeses. Les ajudes monetàries.
5.1.3. Criteris per al reconeixement d’ingressos
5.2. Crèdits i dèbits de l’activitat pròpia
5.2.1. Definició i àmbit d’aplicació
5.2.2. Instruments financers: drets de cobrament i dèbits
5.2.3. Crèdits de l’activitat pròpia
5.2.4. Dèbits de l’activitat pròpia

6. COMPTES ANUALS DE LES ASSOCIACIONS I FUNDACIONS.
6.1. Normes d’elaboració dels comptes anuals
6.2. El balanç
6.3. El compte de resultats
6.4. Exemple pràctic
6.5. La memòria
6.6. Informació de les activitats
6.7. Pla d’actuació
6.8. Inventari
6.9. Destí obligatori de rendes i ingressos

Característiques

Accés a la plataforma online: 3 mesos des de l’activació de la llicència

Hores del curs: 60h

Titulació: Certificat d’aprofitament

Idioma natural: Castellà.

×

La formació a la mà del teu futur!

× Hola! En què podem ajudar-te?